نازایی و فعالیت بدنی: یک مطالعه ی مقطعی در زنان 49-20 ساله ی شهر یزد، 95-1394

پیام:
چکیده:
مقدمه

تغییر در حالت تعادل انرژی به دلیل تغییر در فعالیت بدنی ممکن است سیستم تولید مثل را تحت تاثیر قرار دهد.

هدف

در مطالعه ی حاضر ارتباط بین نازایی و فعالیت بدنی (PA) و در شهر یزد را طی سال های 95-1394 ارزیابی کردیم.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از داده های مطالعه ی بزرگ سلامت مردم یزد (یاس) در بین 10،000 نفر انجام شده است. ما 2611 زن در محدوده سنی، 20 تا 49 سال را که در محدوده بزرگ شهر یزد زندگی می کردند، مطالعه کردیم. اطلاعات فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه ی کوتاه و استاندارد فعالیت بدنی (IPAQ) جمع آوری شد. داده های تن سنجی با استفاده از ابزارهای استاندارد جمع آوری شدند.

نتایج

در بین خانم های شرکت کننده در مطالعه، 135 مورد نازایی بود و شیوع کلی نازایی 73/4% (59/5%-94/3% : CI95%) بدست آمد. میانه نمرات فعالیت بدنی (METs)، در بین زنان شرکت کننده در مطالعه، 66/746 بدست آمد و در محدوده صدک % 75-% 25، 25/1277- 25/361 بود. ارتباط بین با آزمون  Chi-square بین نازایی و فعالیت بدنی در زنان شرکت کننده در مطالعه با استفاده از آزمون کای-اسکویر، براساس متغیر های طبقه بندی شده، معنی دار بود (015/0 =p). نتیجه بدست آمده نشان دهنده ی این نکته است که؛ بیش از 90% از کسانی که از نازایی رنج می برند فعالیت بدنی کم یا متوسط دارند.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ما نشان داد که بین نازایی و سطح فعالیت بدنی در زنان ساکن در محدوده بزرگ شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، زنان مبتلا به نازایی، مطابق با اکثر مطالعات قبلی، از فعالیت کمتری برخوردار بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
795 -803
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.