طراحی مدل تعادل سریز کار- خانواده و خانواده-کار (مورد مطالعه: کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه های کشور)

پیام:
چکیده:

سرریزشدگی دوگانه و تضاد های شغلی یکی از مهم ترین مسایل کارکنان در سازمان ها در همه جهان و ایران است. این تعارض در کشورهای در حال توسعه مثل ایران به دلیل تمرکز گرایی و پیچیدگی های ساختاری بسته به نوع سازمان و ماهیت عملکردی آنها متفاوت است. هدف این تحقیق طراحی مدل سریز کار-خانواده و خانواده-کار کارکنان بخش کنترل پرواز شرکت فرودگاه های کشور بود. روش تحقیق حاضر، از حیث نتیجه، جزء تحقیقات توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار به صورت کیفی بود. در این تحقیق با با 12 نفر از متخصصان منابع انسانی که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه انجام شد. علت انتخاب 12 نفر به عنوان مصاحبه شونده این بود که محقق از مصاحبه 9 تقریبا به کد های مشخص و دسته بندی رسیده بود و برای اطمینان از رسیدن به نقطه ی اشباع 3 مصاحبه ی دیگر نیز انجام داد که در انتهای مصاحبه ی 12 به نقطه ی اشباع کامل دست یافت. مصاحبه ها با هماهنگی با آنها به صورت حضوری و به صورت مصاحبه های عمیق صورت پذیرفت. برای ارزیابی قابل اتکا بودن داده ها و تفسیر ها معیارهای تحقیقات تفسیری از دو معیار مقبولیت و کثرت گرایی استفاده شد. براساس روش گرندد تیوری تحلیل های در سه مرحله ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و در نهایت مدل پارادایمی تحقیق طراحی گردید. در مرحله ی کدگذاری باز از مجموع 12 مصاحبه تعداد 434 کد مفهومی ایجاد گردید و این کد های مفهومی در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارایه شدند. براساس مدل طراحی شده شرایط علی شامل سه مولفه ی اصلی «شرایط درون سازمانی»، «تضاد شغلی» و «شرایط فراسازمانی» می باشد. شرایط زمینه ای شامل سه نوع تعارض بهزیستی روانشناختی، نگرشی و ابهام در نقش می باشد و در شرایط مداخله گر سه مولفه ی سیاست زدگی، منفعت طلبی و نقش قوانین و مقررات شناسایی شد. پدیده ی محوری تحقیق براساس کلید واژه های مصاحبه های صورت گرفته، سرریز شدگی و تضادهای شغلی می باشد. براساس شناسایی معیارهای سه شرط علی، زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارایه شد. راهبردها شامل سه راهبرد دورن سازمانی، روانشناختی و فراسازمانی بود و پیامدها نیز شامل پیامدهای ساختار محور، روانشناخت محور و توسعه محور شناسایی شد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170165 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.