آموزش هنر جامعه محور: پدیدار شناسی چالش های آموزش هنر مبتنی بر هنرهای جوامع محلی(مورد مطالعه: عروسک های آیینی)

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف پدیدار شناسی چالش های آموزش هنر مبتنی بر هنرهای جوامع محلی در حوزه عروسک های آیینی انجام گرفت. روش تحقیق به صورت کیفی از نوع اکتشافی، با رویکرد پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش شامل مربیان، متخصصان و هنرمندانی بودند که از عروسک های آیینی در برنامه های آموزش هنر خود بهره بردند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند متجانس صورت گرفت که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش با 7 نفر به حد اشباع نظری داده ها رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. اعتبار اطلاعات گردآوری شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا(1985) و روش دنزین(1978) و پاتون(1999) تایید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه ای استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله ای کولایزی(1978)، انجام گرفت. یافته ها نشان داد، چالش های آموزش هنر مبتنی بر هنرهای کامیونیتی در دو سطح درون و برون نهادی قابل دسته بندی است. در سطح درون نهادی، چالش های فقدان رویکردی جامع در آموزش هنر، مهارت های مربیگری، چالش مخاطب شناسی، تولید دیالوژیک، مهارت دانش چند فرهنگی، مهارت رهبری اجتماعی و چالش های برون نهادی، شامل چالش اقبال اجتماعی، فروکاست منزلت هنر به لذت، فرگشت معنایی، حصر آیینی، تهدید کارکردی، چالش آمیختگی نشانه ها، انتظارات بین نسلی بود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170180 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.