تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجرا و ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی و از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش 500 نفر بود که شامل متولیان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان لرستان بودند و نمونه ی آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری 217 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ای شامل 45 سوال رتبه بندی شده درباره ی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تایید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایانی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (944/0 = α) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های توصیفی، آزمون مقایسه ی میانگین ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونی در ناحیه ی قوت ها و ازنظر عوامل بیرونی سازمان در ناحیه ی فرصت ها جای داشت. استراتژی های رشد برای توسعه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان توصیه شد. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد محافظه کارانه، 4 راهبرد رقابتی و 4 راهبرد تدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها ارایه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
293 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170539 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.