بررسی امکان کاربرد علف کش ها همراه با ادجونت ها در کنترل علف های هرز پهن برگ زعفران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی امکان مصرف دزهای مختلف برخی علف کش ها در اختلاط با مواد افزودنی برای کنترل علف های هرز پهن برگ زعفران، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عوامل موردبررسی در این آزمایش شامل کاربرد علف کش های اگزادیازون، اکسی فلورفن، ریم سولفورون و دای کامبا + تریتوسولفورون به ترتیب در مقادیر توصیه شده 500، 700، 10 و 150 گرم ماده موثره در هکتار بدون ماده افزودنی و در مقادیر کاهش یافته 375، 480، 5/7 و 112 گرم ماده موثره در هکتار به تنهایی و در اختلاط با مواد افزودنی سیتوگیت (2/0درصد حجمی) و هیومیکس (25/0 درصد حجمی) به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و وجین دستی بودند. علف های هرز هفت بند و شاهی وحشی با تراکم نسبی 26 و 5/20 درصد به ترتیب بیشترین تراکم را در میان علف های هرز به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد وجین کردن به طور قابل ملاحظه ای عملکرد گل و بنه زعفران را افزایش داد. کاهش دز علف کش های اکسی فلورفن و اگزادیازون باعث کاهش خسارت این علف کش ها به زعفران شد ولی افزودن سیتوگیت به این علف کش ها خسارت گیاه سوزی در زعفران را افزایش داد. افزودن هیومیکس به این علف کش ها تاثیری در افزایش یا کاهش گیاه سوزی نداشت. کاهش دز علف کش های دای کامبا + تریتوسولفورون و ریم سولفورون اگرچه باعث کاهش گیاه سوزی و افزایش عملکرد زعفران شد ولی این علف کش ها حتی در دز کاهش یافته نیز پتانسیل خسارت به مزارع زعفران را دارند. افزودن ماده افزودنی سیتوگیت به این علف کش ها می تواند کارایی ها این علف کش ها در کنترل علف های هرز را افزایش دهد ولی با توجه به پتانسیل خسارت این علف کش ها به زعفران کاربرد این علف کش ها در مزارع زعفران حتی در دزهای کاهش یافته نیز توصیه نمی شود، تیمارهای کاربرد علف کش‏ اکسی فلورفن در مقادیر 480 گرم ماده موثره در هکتار به تنهایی و در اختلاط با هیومیکس، بهترین تیمارها جهت استفاده در زعفران بود درحالی که امکان مصرف علف کش اگزادیازون در مقدار 375 گرم ماده موثره در هکتار برای کنترل علف های هرز پهن برگ زعفران نیز وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -359
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170619 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.