نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر سرقت با تاکید بر پدیده مهاجرت(مطالعه موردی:تهران بزرگ)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل نابسامانی اجتماعی و تاثیر آنها در سرقت است. در واقع رشد شتابان جمعیت، شهر را کانون مسایل اجتماعی می نماید و سامان اجتماعی شهر را با تغییرات سریع و بی نظمی مواجه می کند که عامل بسیاری از جرایم از جمله جرم مورد بررسی ما است.در این پژوهش روش اصلی این پژوهش پیمایشی است . برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری اتفاقی ساده استفاده شده است که یک روش غیر احتمالی است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 146 نفر از زنان و مردان شهر تهران ساکن در مناطق حاشیه مهاجر نشین حاشیه تهران است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است . در این پژوهش عامل مهاجرت بر سرقت تاثیر داشتند. برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی در جرم مورد بحث ما لازم است از مهاجرت های غیر ضرور، و با تنوع جمعیتی، همچنین سکونت های قومی در مناطق شهر با مشوق های مختلف جلوگیری شود. حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آنها به حل مشکل کمک می کند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.