تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)

پیام:
چکیده:

چ‍ارچ‍وب ف‍کری افراد به واسطه سبک ش‍ناختی آنان تعیین می شود و س‍بک شناختی اف‍راد نقش یک عنصر واس‍ط بین اطلاعات ح‍سابداری و تصمیم گیری را ایفا می کند. از این رو هدف این پژوه‍ش، بررسی ت‍اثیر سبک های شناختی ح‍سابرسان به روش گریگ‍ورک بر ارزیابی ریس‍ک تقلب می باشد. سبک های شناختی به روش گریگورک شامل سب‍ک های عینی- متوالی، انتزاعی- متوالی، عینی- تصادفی و انتزاعی- تصادفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 539 نفر حسابرسان ش‍اغل در موس‍سات حس‍ابرسی عض‍و ج‍امعه حس‍ابداران رسمی ایران و س‍‍ازمان ح‍سابرسی واقع در م‍ح‍دوده جغراف‍یای شهر ته‍‍ران در سال 1398 است که با روش نم‍ونه گیری تص‍ادفی س‍اده در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توص‍یفی- پی‍مایشی و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرس‍ش نامه استاندارد می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل مع‍ادلات ساخ‍تاری به کمک نرم افزار لی‍زرل استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل و یافته ها بیانگر این است که سبک های ش‍ناختی حسابرسان بر ارزیابی ری‍سک تقلب تاثیر معنادار در سطح اطمینان 99 درصد دارند. بنابراین سبک های شناختی انت‍زاعی- تصادفی، انتزاعی- مت‍والی، عینی- متوالی و عین‍ی- تصادفی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی مت‍غیر ارزیابی ری‍سک تقلب دارند. نتایج این تحقیق می تواند موجب بسط و گسترش موضوعات مرتبط با قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی و نهایتا ارتقاء کیفیت حسابرسی گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170888 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.