عواطف فردی و تردید حرفه ای حسابرس

پیام:
چکیده:

تردید حرفه ای یکی از مفاهیم اساسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی است و فقدان آن موجب تنزل کیفیت حسابرسی خواهد شد. اخیرا به دلیل اهمیت این مفهوم، مورد توجه پژوهشگران حسابرسی قرار گرفته است. پژوهش های تجربی نشان داده اند که قضاوت و تصمیم گیری حسابرس می تواند منشاء رفتاری و روانشناختی داشته باشد. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر عواطف مثبت و منفی بر تردید حرفه ای به عنوان یکی از مولفه های قضاوت و تصمیم گیری حسابرس می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناخت پیمایشی است. مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و هم چنین داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است.  نمونه آماری شامل 107 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بوده و زمان انجام پژوهش 1396می باشد. برای تحلیل داده های پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبتی  بین عواطف مثبت با تردیدحرفه ای و همچنین رابطه معنی دار و منفی بین عواطف منفی با تردید حرفه ای وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.