بررسی تاثیر فشارهای هم نوایی و فرمان برداری بر تصمیم گیری غیراخلاقی مدیران مالی با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ویژگی های فردی

پیام:
چکیده:

حرفه ها با دانش، مهارت، نگرش، رفتار و اخلاق افراد آن حرفه تعریف و قضاوت می شوند. وقوع موارد متعدد رسوایی های مالی، که حسابداران نقش غیرقابل چشم پوشی در آن ایفا کردند، نشان داد لازم است نقش عوامل روان شناختی، شخصیتی و محیطی در فرایند تصمیم گیری اخلاقی حسابداران مورد توجه بیش تری قرار گیرد. پژوهش حاضر نقش فشار هم نوایی و فرمان برداری در فرایند تصمیم گیری غیراخلاقی و هم چنین نقش تعدیل کنندگی جهت گیری فاصله قدرت، تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد تا درک بهتری از فرایند تصمیم گیری غیراخلاقی حسابداران به دست آید. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی شرکت های فعال در شهرک صنعتی لاکان شهرستان رشت است که تعداد آن ها 140 برآورد می شود. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 103شرکت تعیین شد. داده های مورد نیاز در سال 1398 با استفاده از سناریو و پرسشنامه جمع آوری شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و تجزیه و تحلیل واریانس ترکیبی است که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر فشار هم نوایی و فرمان برداری بر احتمال تصمیم گیری غیراخلاقی است. هم چنین اثر تعدیل کنندگی تعهد حرفه ای و جهت گیری فاصله قدرت بر رابطه فشار فرمان برداری با تصمیم گیری غیراخلاقی مورد تایید قرار گرفت. با این حال شواهدی در خصوص اثر تعدیل کنندگی تعهد سازمانی مشاهده نشد. با توجه به این که نتایج موید نقش فشار اخلاقی در افزایش احتمال تصمیم گیری غیراخلاقی حسابداران و در نتیجه کاهش کیفیت گزارش گری مالی است، بنابراین لازم است در تدوین قوانین و مقررات نظارتی مانند نظام راهبری شرکتی به این موضوع بیش از پیش توجه شود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.