اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یایسه چاق بود.

مواد و روش ها

در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 48 زن یایسه چاق به صورت تصادفی به 6 گروه شامل کنترل، عصاره زنجبیل، تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی -عصاره زنجبیل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته، 30 تا 60 دقیقه و به مدت 24هفته انجام شد. آزمودنی ها سه مرتبه در روز کپسول500میلی گرمی عصاره زنجبیل را به مدت 6ماه مصرف کردند. 24ساعت قبل، سه ماه و 6 ماه بعد از مداخله در وضعیت 12ساعت ناشتایی از آزمودنی های هر گروه نمونه خونی و ویژگی های انتروپومتریک اخذ شد. داده ها به روش تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری های تکراری و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها

شش ماه تمرین مقاومتی با کاهش بیشتر آنزیم ALT (016/0p=) و AST (002/0p=) زنان یایسه همراه بود اما مداخله ترکیبی تمرین و مکمل تاثیر معنی داری بر آنزیم ALT و AST در زنان یایسه نداشت (%5>p).

نتیجه گیری

به نظر می رسد دوره های طولانی تر تمرینات منظم مقاومتی نسبت به مداخله ترکیبی تمرین- مکمل زنجبیل مزایای سلامت بیشتری برای زنان یایسه چاق به همرا دارد..

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2171203 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.