اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و شاخص توده بدنی زنان دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

چاقی و اضافهوزن، تجمع غیرطبیعی و بیش ازحد چربی در بدن بوده و در حال حاضر به مشکل بهداشت عمومی در نقاط مختلف دنیا تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و شاخص توده بدنی زنان دارای اضافه وزن بود.

روش بررسی

 مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی بزرگ تر از 30 در شهر تهران بودند که به منظور بهره مندی از درمان های روان شناختی به مراکز روان درمانی منطقه یک تهران در سال های 98-1397 مراجعه کردند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از افراد واجد شرایط بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مداخله درمانی به صورت جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور گروهی در گروه آزمایش و در هشت جلسه 60دقیقه ای و یک جلسه در هفته برگزار شد. برای سنجش اضطراب اجتماعی، از پرسشنامه اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، 2000) و برای سنجش وزن از شاخص توده بدنی (BMI) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک روش تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS  نسخه 25 در سطح معناداری 0٫05 صورت گرفت.

یافته ها

نتایج حاکی از تاثیر معنادار یک دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی (0٫001>p) و شاخص توده بدنی (0٫001>p) در زنان دارای اضافه وزن بود.

نتیجه گیری

 براساس یافته های این پژوهش یک دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و کاهش وزن در زنان دارای اضافه وزن اثرگذار بوده و می توان از این روش برای درمان عصبی افراد دارای اضافه وزن استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172350 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.