بررسی نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
هدف و زمینه

در بین بیماری های مزمن دوران کودکی، سرطان شیوع زیادی داشته و علاوه بر زندگی کودک، خانواده را نیز درگیر می سازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای بر بهزیستی روانی مادران کودکان مبتلا به سرطان انجام شد. 

روش بررسی

 این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. مطالعه حاضر روی 96 نفر از مادران دارای یک کودک 1تا7ساله مبتلا به سرطان که توانایی تکمیل پرسشنامه را داشتند و جهت پیگیری های درمانی به بیمارستان های حضرت علی اصغر(ع) و مفید و مرکز طبی کودکان تهران در سال 1394 مراجعه کردند، به روش نمونه گیری تصادفی انجام پذیرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف (1995) و حمایت اجتماعی فیلیپس (1986) و راهبردهای مقابله ای لازاروس (1974) جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل نتایج با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه صورت گرفت. 

یافته ها

 نتایج حاصل از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه خطی، حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار حمایت اجتماعی و سبک مقابله ای مسیله مدار بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان بود (0٫001>p). میزان همبستگی برای حمایت اجتماعی 0٫64 و برای سبک مقابله مسیله مدار 0٫68 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی و سبک مقابله ای مسیله مدار تقریبا 55 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین می کند؛ درحالی که سبک مقابله ای هیجان مدار قادر به تبیین بهزیستی روان شناختی مادران نیست. 

نتیجه گیری

 بر اساس یافته های پژوهش راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان تاثیر دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.