مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی در نوجوانان ایتام و نوجوانان عادی انجام شد. این پژوهش شامل طرح های توصیفی (از نوع همبستگی) و مقایسه ای می گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان منطقه 3 شهر تهران بود. از این تعداد، 80 نوجوان که در مقاطع هفتم، هشتم و نهم مشغول به تحصیل بودند به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که 40 نفر از آنان یتیم و 40 نفر عادی بودند. نمونه گیری هر دو گروه به صورت نمونه گیری در دسترس بود. نمونه های انتخاب شده به فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه و پرسشنامه نیازهای اساسی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و شاخص های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که از بین مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه مولفه های محرومیت هیجانی، رها شدگی، بی اعتمادی، شکست، از خودگذشتگی و بازداری هیجانی در سطح (05/0>p) تفاوت معناداری در نوجوانان ایتام و عادی دارند. هم چنین نتایج حاکی از معنادار بودن تفاوت دو گروه در نیازهای اساسی در مولفه تفریح، عشق و نیاز به بقا بود (05/0>p). تفاوت معنادار بین نوجوانان ایتام و عادی نشان دهنده این است که طرحواره های ناسازگار اولیه و نیازهای اساسی از مولفه های روان شناختی موثر در پدیدآیی مشکلات روانی در نوجوانان ایتام می باشد. بر این اساس فراهم کردن شرایطی مناسب در دوران کودکی جهت ارضای نیازهای اساسی نوجوانان ایتام برای رشد بهتر و مصونیت و پیشگیری از مشکلات روان شناختی در آنان ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172758 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.