اثرات سطوح مختلف کود سلنیوم و کود دامی بر جذب سلنیوم در یونجه (.Medicago sativa L)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کود سلنیوم و کود دامی بر غلظت این عنصر در گیاه یونجه انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج سطح کود سلنیوم (صفر، 5، 10، 20 و 40 گرم در هکتار) و دو سطح کود گاوی (0 و 100 تن در هکتار) در گلخانه با استفاده از خاک لورک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1395 انجام شد.میزانسلنیومنمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمیاندازهگیریشد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح کود سلنیوم بر غلظت سلنیوم در گیاه در هر سه برداشت معنی دار بود، اما غلظت سلنیوم در برداشت های متوالی سیر نزولی را نشان داد. با افزایش کاربرد کود گاوی، عملکرد اندام هوایی یونجه در هر سه برداشت به طور معنی داری افزایش یافت و میانگین عملکرد برداشت سوم بیشتر از برداشت دوم و آن نیز بیشتر از برداشت اول بود. مصرف کود دامیباعث کاهش غلظتسلنیومدر گیاهشدهو دربرداشت هایمتوالیگیاه سیر نزولیداشت. بهطورکلی، کودسلنیومی بدون حضورکوددامیسبب افزایش غلظتسلنیومدرگیاهمورد بررسی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2173585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!