خوش بینی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی: با تاکید بر نقش تعدیلی مکانیزم های نظام راهبری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه ی خوش بینی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش مکانیزم های نظام راهبری شرکتی است.

روش پژوهش

داده ها و اطلاعات مالی، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1396 استخراج شده که بعد از اعمال محدودیت های آماری تعداد 171 شرکت جهت آزمون فرضیه ها انتخاب و از روش تحلیل ساختار استفاده شده است.

یافته ها

 نشان می دهد که خوش بینی مدیریت تاثیر معنادار و معکوس بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. همچنین نقش تعدیل گر نظام راهبری به عنوان یک بازوی نظارتی نقش تاثیرگذاری در آثار منفی خوش بینی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کند چرا که نظام راهبری تاثیر معنادار و مثبت باکیفیت گزارشگری مالی دارد.

نتیجه گیری

ویژگی های شخصیتی مدیران با شیوه های گزارشگری مالی رابطه معناداری دارد و بازوی نظارتی شرکت ها (نظام راهبری) نقش تاثیرگذاری در آثار منفی خوش بینی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کند در نتیجه مکانیزم های راهبری شرکتی رفتار فرصت طلبانه و هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی شوند.

دانش افزایی

 نظام راهبری شرکتی به عنوان مهمترین مکانیزم کنترل و نظارت می تواند تاثیر چشمگیری بر انصاف و افشای به موقع اطلاعات داشته باشد. بنابراین، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و حل مشکلات نمایندگی، میزان انحراف از تصمیمات سرمایه گذاری بهینه را کاهش داده و به استفاده کارآمد تر از منابع ترغیب می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2173652 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!