بررسی فراوانی سندرم ساختمان بیمار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سندرم ساختمان بیمار (Sick building syndrome; SBS) یک بیماری ناشی از ساختمان است که افراد حاضر در محیط آن، وضعیت جسمی و روحی مناسبی را تجربه نمی کنند. تغییرات روحی و جسمی شامل سردرد، تهوع، خستگی نامتعارف، عدم تمرکز حواس و احساس بوی نامطبوع می باشد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین فراوانی SBS و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال 1397 بود.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی با استفاده از پرسش نامه استاندارد MM040EA مرتبط با SBS و کیفیت هوای داخل ساختمان، در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال 1397 انجام شد. 285 نفر از پرستاران بخش های مختلف بیمارستان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار سن پرستاران شرکت کننده 90/7±04/34 سال بود. بیش ترین فراوانی علایم SBS شامل احساس خستگی مزمن در 88 نفر (8/63 درصد(و خشکی دست و خارش و قرمزی پوست در 71 نفر (4/51 درصد) بود. 68 پرستار (3/49 درصد) از بوی نامطبوع محیط کار اغلب اوقات شکایت داشتند و 77 نفر (2/56 درصد) حجم کار خود را گاهی اوقات زیاد می دانستند. بین مشخصات دموگرافیک، محیط کار و شرایط کار با فراوانی SBS اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0<P).

نتیجه گیری

با توجه به فراوانی بالای SBS در پرستاران بیمارستان و اثرات آن بر عملکرد و بهره وری آن ها، مهندسی مجدد محیط بیمارستان و بهبود محیط کار به ویژه تهویه بخش های بیمارستان ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
591 تا 602
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174449 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!