عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مورد شاهدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کم وزنی زمان تولد یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی به شمار می آید و با میزان بالای مرگ در دوره نوزادی ارتباط دارد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی زمان تولد نوزادان در سطح بیمارستان های شهرستان رفسنجان طراحی گردید.

مواد و روش ها

 این مطالعه مورد شاهدی از 120 نوزاد کم وزن (کم تر از 2500 گرم) به عنوان گروه مورد و 120 نوزاد با وزن طبیعی (2500 گرم و بیش تر) به عنوان شاهد در سال 1397 تشکیل شده است. داده ها به وسیله یک چک لیست محقق ساخته به طور تصادفی از روی پرونده مادران زایمان کرده در بیمارستان های شهرستان رفسنجان جمع آوری و داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، t مستقل و رگرسیون لوجستیک تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

بر اساس نتایج  آزمون ها تعداد مراقبت های بارداری و سن بارداری هنگام زایمان در گروه مورد کم تر از شاهد بود اما سابقه تولد نوزاد کم وزن در گروه مورد بیش تر از شاهد بود. در رگرسیون لوجستیک سابقه تولد نوزاد کم وزن (196/4=OR , 008/0=P) در گروه مورد بیش تر از شاهد و میانگین فاصله بین تولد ها (992/0=OR , 036/0=P) و سن بارداری هنگام زایمان (61/0=OR , 001/0>P) در گروه مورد کم تر از شاهد بود.

نتیجه گیری

 کم بودن تعداد مراقبت های بارداری، داشتن سابقه تولد نوزاد کم وزن، زایمان زودرس و فاصله کم بین زایمان ها در تولد نوزاد کم وزن نقش دارد. لذا مراقبت های بارداری و توجه به مادرانی که سابقه تولد نوزاد کم وزن و زایمان زودرس دارند و افزایش فاصله بین زایمان ها می تواند باعث کاهش تولد نوزاد کم وزن شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
603 -618
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174450 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.