بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در سال 1397

چکیده:
مقدمه

انعطاف پذیری مجموعه مهارت هایی است که منجر به بینش جدید نسبت به چالش های آینده می شود. انعطاف پذیری در هر محیط و جامعه ای بخشی از عوامل ایجاد و حفظ سلامت است که در آن رشد سلامت جسمی، روحی و اجتماعی تضمین شده است. بخش بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت انسان ها یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می رود که تحقق این امر نیازمند وجود کادر درمانی سالم و شاداب و دارای انگیزه کاری بالا می باشد. مهارت های تاب آوری یکی از مهارت های درونی-اجتماعی هستند که باعث می شوند فرد در شرایط سخت انعطاف پذیر بوده و بتواند در برابر مشکلات مقاومت کنند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در سال 1397 می باشد.

مواد و روش ها:

پژوهش مداخله ای حاضر روی60 نفر از پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی ایران با نمونه گیری در دسترس در دو گروه مستقل به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد انجام گرفت. پس از انجام پیش آزمون از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مسلش (Meslesh) شرکت کننده گان به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. در 10 جلسه گروهی، هفته ای یکبار تحت آموزش بر اساس پروتکل آموزش تاب آوری کانر و دیویدسن قرار گرفتند. سپس با انجام پس آزمون، داده ها گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از جداول فراوانی و به منظور تحلیل داده های کمی از روش تی مستقل استفاده شد.

یافته ها:

در این مطالعه میزان فرسودگی شغلی گروه ها در قبل از مداخله اختلاف معناداری نداشت. بعد از مداخله نیز اختلاف معناداری مشاهده نگردید که نشان از عدم تاثیر این مداخله بر سطح فرسودگی بود (05/0P<).

بحث و نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم مطالعات قبلی، آموزش مهارت های تاب آوری نمی تواند در کاهش میزان فرسودگی شغلی پرستاران تاثیر بسزایی داشته باشد انجام مطالعات با حجم نمونه بیشتر توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2174812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.