تاثیر باورها و ارزشهای اعتقادی در درک حقایق و تولید علم از دیدگاه قرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از مسایلی که در مبحث تحول علوم انسانی مطرح است بحث تاثیرگذاری باورها و ارزشهای عالم در فرایند تولید علم است. آیا باورها عالم در دانشی که تحقیق می کند تاثیر گذار است یا خیر؟ در بین اندیشمندان دو نظریه متضاد وجود دارد. برخی قایلند که نظام ارزشی و باورهای یک اندیشمند در فرایند تولید علم تاثیری ندارد و برخی بر این باورد که باورها و اعتقادات یک محقق در آثار او تجلی می یابد. در این تحقیق با روش تحلیلی و با استناد به آیات قرآن نظریه کسانی که قایل به تاثیرگذاری باورها و ارزش ها در تولید علم هستند تقویت شده است و به این نتیجه رسیده که از دیدگاه قرآن نظام ارزشی و باورهای عالم در تولیدات علمی او تاثیرگذار می باشد و علوم انسانی نمی تواند تافته ای جدابافته از نظام ارزشی و منظومه فکری محققان و پژوهشگران باشد. تاکید آیات قرآن بر تاثیر متقابل کنش ها و گرایش ها و بینش ها در یکدیگر گویای این حقیقت است که ادراکات آدمی منقطع از ارزش های او نیست و ارزش های او نیز مستقل از ادراکاتش نیست.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2175254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!