تاثیرات تجویز عصاره ی قسمتهای مختلف میوه موز بر شاخصهای اکسیداتیو/ آنتی اکسیداتیو و غلظت برخی مواد معدنی در گوساله های شیری هلشتاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر تاثیر عصاره پالپ موز زیاد رسیده، عصاره و پودر پوست موز نارس بر پارامترهای اکسیدان/ آنتی اکسیدان و برخی مواد معدنی در گوساله های شیری هلشتاین بررسی شد. 40 گوساله تازه متولد شده بصورت تصادفی به 4 گروه 10 تایی (کنترل، گروه 1 ،گروه 2 و 3) تقسیم شدند.گروه ها از نظر شکم زایش گاوها و زمان زایش مشابه بودند. طی 48-12 روز پس از تولد، گوساله ها در گروه درمانشان قرار گرفتند. در گروه کنترل، گوساله ها مکمل موز دریافت نکردند. در گروه یک، به گوساله ها 2 گرم (ماده خشک)/ کیلوگرم وزن بدن/ روز از عصاره پالپ موز زیاد رسیده به مدت 5 روز داده شد. به گوساله های گروه دو، 1گرم (ماده خشک) از عصاره پالپ موز زیاد رسیده/کیلوگرم وزن بدن/ روز و 1گرم (ماده خشک) از عصاره پوست موز نارس/کیلوگرم وزن بدن/ روز به مدت 5 روز خورانده شد. در گروه سه به گوساله ها پودر پوست موز نارس به میزان 2 گرم/ کیلوگرم وزن بدن/ روز بمدت 5 روز تجویز شد. نمونه های خون از ورید وداج و در روزهای 0 ،7 ،15 و 30 اخذ شد. سن (زمان نمونه گیری) تاثیری معنیدار روی میزان فسفر، پتاسیم، آهن و مس (05/0 < p) داشت. واکنش گروه × زمان برای میزان FRAP معنیدار بود (05/0 < p)یافته های حاضر نشان می دهد که افزودن مکمل موز به جیرهی گوساله شیری هلشتاین تاثیری سودمند بر مقادیر FRAP دارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2176668 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!