مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمی مبتنی بر معادلات ساختاری

پیام:
چکیده:

تاثیر عوامل مختلف بر عملکرد نوآوری بنگاه به شدت متاثر از شرایط زمینه ای است. با توجه به اهمیت اقتصادی و راهبردی بخش مواد پیشرفته در ایران، این مقاله کوشیده است عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاه های این بخش را مدل سازی نماید. بدین منظور، پیمایشی با مشارکت 169 شرکت فعال در این حوزه به عنوان نمونه آماری انجام شده است و سپس داده های به دست آمده با تکیه بر چارچوب معادلات ساختاری و با به کارگیری روش حداقل مربعات جزیی (PLS) مدل سازی شده اند. بر اساس یافته ها، اگرچه هر دو دسته عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی از تاثیر معناداری بر عملکرد نوآوری بنگاه برخوردارند؛ میزان تاثیرگذاری عوامل برون بنگاهی بیشتر است. همچنین ذیل عوامل برون بنگاهی، ویژگی های محیط کسب و کار، ویژگی های محیط علم و فناوری و ویژگی های بخش و در میان عوامل درون بنگاهی، شایستگی های سازمانی، ویژگی های راهبردی و ویژگی های جمعیت شناختی به ترتیب بیش ترین تاثیر را بر عملکرد نوآوری بنگاه دارند. از آنجا که عوامل برون بنگاهی عمدتا خارج از کنترل بنگاه ها و مدیران آن ها بوده و بیشتر متاثر از سیاست های دولت هستند، تاثیر بالای این دسته از عوامل، موید نقش مهم سیاست گذاران در این زمینه است. چراکه آن ها قادرند با طراحی و اجرای سیاست های کارآمد، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد نوآوری بنگاه ها داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2176740 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.