بررسی دیدگاه دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به کیفیت کارآموزی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بررسی کیفیت آموزش بالینی و تعیین عوامل موثر بر آن، در ارتقای کیفیت آموزش بالینی بسیار اهمیت دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به کیفیت کارآموزی بالینی در سال 1398 طراحی گردیده است.
 

روش ها

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، کلیه دانشجویان رشته اتاق عمل که تجربه حضور در کارآموزی بالینی داشتند به روش سرشماری بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل قسمت اول، مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم، 47 سوال در 5 حیطه آموزشی، مربی، عوامل مشکل زا، نظارت و ارزشیابی، و دانشجو بود. داده ها توسط آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جدول) و آمار تحلیلی (آزمون مجذور کای، تی مستقل) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
 

یافته ها

نتایج نشان داد که حیطه های مربی، نظارت و ارزشیابی، و دانشجو در وضعیت مطلوب قرار دارند (به ترتیب با میانگین و انحراف معیار نمره 0/30±1/58، 0/44±1/64 و 0/40±1/64) و بین این حیطه ها فقط از نظر متغیر جنسیت اختلاف معنی داری مشاهده شد (به ترتیب 0/033=p< 0/001 ،p و 0/031=p).  همچنین نتایج نشان داد که حیطه عوامل مشکل زا با میانگین (0/37±1/90) و حیطه آموزشی با میانگین (0/29±1/85) در وضعیت متوسط قرار دارند. همچنین بین حیطه آموزشی با جنسیت (0/043=p) و سال ورود به دانشگاه (0/022=p) اختلاف معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر هیچ یک از حیطه های آموزش بالینی وضعیت نامطلوب نداشتند. درنظر گرفتن فضا و امکانات مناسب برای استراحت دانشجویان و ارایه کنفرانس، توسعه همکاری بین مربیان، پرسنل و جراحان، در بهبود کیفیت آموزش بالینی موثر خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2177265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!