ارزیابی تروپونین قلبی I، آتریال ناتریورتیک پپتید و تعدادی از زیست نشانگرهای اکسیدانی/غیر اکسیدانی در سرم و همولیزات اسب های عربی آموزش داده شده پس از تمرین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیشینه:

 اطلاعات محدودی درباره آزمایش‌های ارزیابی عملکرد در اسب‌های عرب ایرانی وجود دارد.

هدف

هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات وابسته به زمان تروپونین قلبی I (cTnI)، آتریال ناتریورتیک پپتید (ANP)، و زیست نشانگرهای اکسیدانی/غیر اکسیدانی در سرم اسب‌های عربی قبل و بعد از تمرین‌های منظم است.

روش کار

نمونه‌های خون از ورید گردنی 25 راس اسب عربی قبل از تمرین؛ 5 و 18 ساعت پس از تمرین گرفته شد و جهت اندازه‌گیری غلظت‌های cTnI، ANP، مالون دی آلدهید (MDA)، توانایی آنتی اکسیدانی احیا آهن فریک (FRAP)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد.

نتایج

تغییرات وابسته به زمان به صورت معنی‌دار برای غلظت‌های cTnI، و GPX مشاهده شد (P<0.05). هیچ تغییرات زمان معنی‌داری در غلظت‌های ANP، FRAP، و SOD وجود نداشت. مقادیر cTnI و MDA به طور معنی‌داری پس از تمرین افزایش پیدا کردند. مقادیر GPX، 5 ساعت پس از تمرین به طور معنی‌داری افزایش یافتند و سپس تا 18 ساعت پس از تمرین کاهش پیدا کردند.

 نتیجه‌گیری:

نتایج این مطالعه می‌تواند در مطالعات آینده در ارزیابی وضعیت سلامت اسب‌های عربی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، نتایج فعلی می‌تواند به عنوان داده‌های توصیفی مقدماتی در ارزیابی اسب‌های عربی مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
211 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2177440 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!