تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد)

پیام:
چکیده:

در عصر حاضر، سازمان ها و شرکت ها درصدد هستند تا اقدامات پایداری را در کارکردهای اساسی خود مدنظر قرار دهند. یکی از این اقدامات ارزیابی تامین کنندگان برمبنای شاخص های پایداری است. همچنین، سازمان ها بایستی دانش و اطلاعات کافی در رابطه با زمینه کاری خود و توسعه پایدار را داشته باشند تا بتوانند در مسیر پیاده سازی اقدامات پایداری گام نهند. برای این منظور، یکی از مهم ترین عواملی که تاثیر فراوانی بر پیاده سازی زنجیره تامین پایدار دارد، مدیریت دانش است. ازآنجاکه مدیریت دانش نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان های موفق دنیا داشته است، بنابراین، می توان بیان کرد که به منظور دستیابی به پایداری زنجیره تامین می توان از مدیریت دانش بهره جست. هدف تحقیق حاضر تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری است. برای این کار، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، 19 عامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تامین پایدار، شناسایی گردید. سپس این عوامل در قالب پرسشنامه ی ISM تدوین و میان خبرگان توزیع شد. پس از تحلیل داده ها و ترسیم مدل ساختاری برای عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تامین پایدار، 19 متغیر در 12 سطح دسته بندی شدند. در تجزیه وتحلیل Micmac، متغیر وابسته و مستقل و متغیرهای پیونددهنده که رابطه دوطرفه با دیگر عوامل دارند نیز مشخص گردید.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2177617 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.