ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط زیست در بخش منابع آب کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل درونی (نقاط قوت و فرصت)، عوامل بیرونی (نقاط ضعف و تهدیدها) و تدوین استراتژی برای ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط زیستی در بخش منابع آب کشور انجام گرفته است. بدین منظور با مصاحبه از خبرگان و مطالعات گسترده شاخص های اثرگذار در سه سطح سیستمی، سازمانی و فردی مشخص شد و برای تدوین استراتژی های مدیریتی کارامد به کار گرفته شد. سپس با وزن گذاری عوامل قوت، فرصت، ضعف و تهدید در سه سطح (سیستمی، سازمانی و فردی) در قالب ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی، با استفاده از ماتریس SWOT استراتژی های مناسب تدوین شد و نهایتا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استراتژی ها نمره دهی شد. با توجه به اهمیت مدیریت بهینه منابع آب و حفاظت از منابع آبی در شرایط نامناسب کنونی و همچنین با توجه به مهمترین ضعف ها و تهدیدهای اصلی ارزیابی راهبردی محیط زیستی در زمینه منابع آبی و نتایج حاصل از ماتریس SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی پیشنهاد می شود که با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود در جامعه برای اجرای فزاینده ارزیابی های محیط زیستی از نگرش های غیرتخصصی و تک بعدی افراد ناآگاه به مسایل محیط زیستی در تصمیمات اجرایی کشور در بخش منابع آب پرهیز شود و نهایتا با در نظر گرفتن زیرساخت ها و ظرفیت های موجود برای اجرایی شدن ارزیابی راهبردی محیط زیستی در متن برنامه های ملی توسعه در بخش منابع آب تمهیداتی صورت گیرد و نیل به توسعه پایدار هموارتر شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2178191 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!