اثر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر رشد و عملکرد ارزن در شرایط اقلیم بم

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاریخ کاشت و دور آبیاری بر رشد و عملکرد ارزن آزمایشی در آرایش اسپلیت پلات و به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان بم انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری در سه سطح (21-14-7) و فاکتور فرعی شامل تاریخ کاشت در سه تاریخ از 15 اسفند به فاصله 15 روز تا 15 فروردین بود. صفات این تحقیق شامل تعداد برگ در هر بوته، تعداد پنجه، تعداد خوشه، طول خوشه، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، تعداد دانه در هر بوته و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس این آزمایش نشان داد که اثر دور آبیاری در تمام صفات به جز صفت تعداد برگ در بوته و تعداد خوشه در بوته معنی دار شد. تاریخ کاشت در تمام صفات به جز صفت تعداد برگ در بوته معنی دار شد. اثر متقابل دور آبیاری و تاریخ کاشت در تمام صفات به جز صفت تعداد برگ در هر بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شد. براساس مقایسه میانگین بیشترین عملکرد دانه از تیمار تاریخ کاشت پانزده اسفند با دور آبیاری هفت روز با (3/514 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد از تیمار تاریخ شانزده فروردین با دور آبیاری بیست و یک روز با (11/470 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. در کل براساس نتایج این آزمایش بهترین دور آبیاری دور 7 روز و همچنین بهترین تاریخ کاشت در 15 اسفند، که در تمام صفات بالاترین میزان را به خود اختصاص داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2178764 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!