پیشگیری از کجروی اجتماعی با تاکید بر نقش دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه قم)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پیشگیری از کجروی اجتماعی در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی مورد توجه بوده و متغیرهای بسیاری در این رابطه مطالعه شده اند. در این میان دینداری و سلامت روان، بیش از متغیر احساس امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری از کجروی اجتماعی با تاکید بر نقش ابعاد دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه قم است.

روش

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه قم تشکیل داده اند و 300 نفر آن‎ها به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه های کجروی اجتماعی، دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان(به ترتیب با آلفای کرونباخ 78/0، 79/0، 76/0 و 82/0)، جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

یافته‎ها و نتایج

پژوهش نشان داد که بین دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان با کجروی اجتماعی همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون برای پیش بینی کجروی اجتماعی براساس مولفه های دینداری، احساس امنیت اجتماعی و ابعاد سلامت روان، به ترتیب مولفه پیامدی از مولفه های دینداری، بعد اضطراب و بی خوابی از ابعاد سلامت روان، متغیر احساس امنیت اجتماعی و در مرحله آخر مولفه پیامدی از مولفه های دینداری توانایی پیش بینی کجروی اجتماعی را دارد. بنابراین، با تقویت حوزه های مذکور می توان انتظار کاهش کجروی‎ های اجتماعی را در محیط دانشگاه داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2179432 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!