مطالعه اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت بیضه پس از القای سمیت توسط نانوذرات نقره در موش سوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به نقش نانوذرات نقره در القای استرس اکسیداتیو و خاصیت آنتی اکسیدانتی ژل رویال، هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی ژل رویال در کاهش اثرات نامطلوب نانونقره بر روی بافت بیضه موش های بالغ بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، 30 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 5 گروه، شامل: کنترل، شم (آب مقطر)، نانوذرات نقره با قطر 40 نانومتر (mg/kg/day500)، ژل رویال (mg/kg/day300) و گروه تیمار هم زمان ژل رویال و نانوذرات نقره (با دوزهای ذکرشده) به صورت خوراکی به مدت 35 روز، استفاده شدند. پس از اتمام تیمار، حجم کل بیضه، قطر و ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های جنسی و سرتولی با استفاده از تکنیک های استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) (با استفاده از روش FRAP)، سطح مالون دی آلدیید (MDA) با روش اسپکتروفتومتری و تستوسترون سرم با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شد.

نتایج

حجم کل بیضه، قطر اپیتلیوم زایشی، ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های اسپرماتید (دراز و گرد)، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (P<0/001). افزایش معنی داری در سطح MDA و کاهش معنی داری در میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح تستوسترون سرم در گروه نانوذرات نقره نسبت به کنترل یافت شد (P<0/05). پارامترهای فوق در گروه تیمار هم زمان نانوذرات نقره+ژل رویال، افزایش معنی داری را نسبت به گروه نانونقره نشان داد.

نتیجه گیری

براساس نتایج به دست آمده، ژل رویال ممکن است در محافظت در برابر عوارض جانبی نانوذرات نقره موثر باشد و عملکرد سیستم تولیدمثل مردان را بهبود بخشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
282 تا 292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2180834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!