بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

پسماندهای کارخانجات عرقیات گیاهی به عنوان یک منبع ترکیبات آلی می باشند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پسماندهای صنعتی عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه در شرایط آزمایشگاهی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، پسماندهای عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه از یک کارخانه تولیدی در کاشان جمع آوری شد. پس از فیلترکردن، محلول های به دست آمده، خشک و میزان ترکیبات فنولی و فلاونوییدی به روش رنگ سنجی شناسایی شدند. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی به روش احیای آهن و خاصیت ضدباکتریایی علیه استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک به روش میکرودایلوشن و دیسک دیفوژن بررسی شدند.

نتایج

نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات فنولی (109/46 میلی گرم در گرم) و فلاونوییدی (13/6 میلی گرم در گرم) در پسماند عرق رازیانه بود. بیشترین میزان خاصیت آنتی اکسیدانی نیز به ترتیب برای رازیانه 30/4±1229/9، بهارنارنج 3/1±39/678 و بوقناق 3/15±28/549 میلی مول Fe+2 در گرم در بالاترین غلظت آن ها بود. هیچ کدام از پسماندها بر استافیلوکوکوس اوریوس اثر نداشتند، ولی رازیانه و بوقناق با میزان MIC (66/166 میلی گرم در میلی لیتر) و MBC (333/33 میلی گرم در میلی لیتر) اثر ضد اشریشیا کلی نشان دادند.

نتیجه گیری

این مطالعه اولین بررسی در زمینه فعالیت بیولوژیکی پسماندهای عرقیات گیاهی در ایران بود و نتایج حاکی از وجود ترکیبات فعال و اثرات بیولوژیکی این پسماندها بود. پیشنهاد می شود مطالعات گسترده تری در خصوص ویژگی های ضدباکتریایی علیه انواع باکتری های گرم منفی و مثبت، همچنین شناسایی سایر ترکیبات و اثرات بیولوژیکی مانند سمیت سلولی این پسماندها صورت گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
312 -321
لینک کوتاه:
magiran.com/p2180837 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.