مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اگرچه رویکردهای چابک توسعه نرم افزار[1]، در مقایسه با چارچوب های سنتی اثربخش تر ند، فرایندهای تلویحی موجود در آنها، به تنهایی برای پرداختن به ریسک های پروژه کافی نبوده و استفاده از فرایندهای صریح، ضروری می باشد. به علاوه، مدل های مدیریت ریسک سنتی، با فلسفه چابک، درتعارضند. هدف این پژوهش ارایه یک مدل فرایندی مدیریت ریسک، متناسب با پروژه های توسعه چابک می باشد. این پژوهش کیفی، با کمک روش های فرا ترکیب، دلفی و مدلسازی ساختاری-تفسیری انجام شد. اجرای فراترکیب با کدگذاری 28 سند علمی صورت گرفت و یافته های اولیه با استفاده از روش های دلفی و مدل سازی ساختاری-تفسیری با جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان تکمیل و وابستگی بین فرایندها مشخص گردید. نتایج پژوهش، علاوه بر شناسایی نقشی جدید تحت عنوان تسهیل گر ریسک در تیم پروژه، به شناسایی هشت گام فرایندی در قالب سه گروه «متناسب سازی[2]»، «تعهد[3] به ریسک» و «پسا ریسک» منجرشد، که منطبق با مراحل موجود در چرخه حیات پروژه های توسعه چابک نرم افزار، جانمایی گردید. [1]. در این مقاله، معادل با Agile Development، عبارات توسعه چابک، توسعه چابک نرم افزار و همچنین توسعه نرم افزار با رویکرد چابک بکار گرفته شده [2]. Tailoring [3]. Commitment

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2181165 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!