بررسی تاثیر ایندومتاسین بر استرس اکسیداتیو کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از شاخص های زیستی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر، داروها به عنوان آلاینده های نو ظهور و تهدیدکننده محیط زیست شناسایی شده اند. به همین منظور، در این تحقیق به بررسی تاثیر ایندومتاسین بر استرس اکسیداتیو ماهی کپور معمولی پرداخته شد. ابتدا به منظور تعیین LC50، ماهی ها با میانگین وزنی (5±3) در معرض غلظت های مختلفی از ایندومتاسین قرار داده شدند و تلفات روزانه طی 96 ساعت ثبت شد. در مرحله بعد ماهیان در معرض غلظت های مختلفی از ایندومتاسین در قالب 5 تیمار شامل 1 (شاهد)، 2 (mg/l01/0)، 3 (mg/l02/0)، 4 (mg/l05/0)، 5 (mg/l1/0) به مدت 28 روز قرار گرفتند و در انتهای دوره ی آزمایش، شاخص های استرس اکسیداتیو از جمله کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و مالون دی آلدیید (MDA) در بافت های کبد و آبشش ماهیان تیمار شده، اندازه گیری شد. غلظت سمیت کشنده (LC50) ایندومتاسین برای ماهی کپور معمولی mg/l 49/328 بدست آمد. فعالیت آنزیم GPX در بافت آبشش و کبد در همه ی تیمارها افزایش معنی داری را نسبت به تیمار شاهد داشت (05/0ρ <). میزان MDA در بافت کبد در تیمارهای 4 و 5 و در بافت آبشش در تیمارهای 3 و 4 افزایش معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (05/0ρ <). همچنین فعالیت آنزیم CAT در بافت کبد و آبشش در تیمارهای 4 و 5 در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی داری داشت (05/0ρ <). نتایج این تحقیق بیان می دارد که داروی ایندومتاسین در محیط آبی می تواند وضعیت آنتی اکسیدانی و سلامتی ماهیان را تحت تاثیر جدی قرار دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2182093 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!