بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزا A در اسبداریهای استان تهران و البرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه ی سرواپیدمیولوژی برای شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس نیل غربی(،)WNVویروس آنفلوآنزای ،(IAV(Aکم خونی عفونی اسب ()EIAوآرتریتویروسی اسب ()EAVدر استان تهران و در فاصله ی ماه های فروردین 1390تا تیرماه سال 1391انجام شد. منظور از این مطالعه تعیین وضعیت و تشخیصسرولوژیکی مهمترین ویروسهای بیماریزا در اسب میباشد. نمونه های سرمی از اسبداریهای استان تهران جمع آوری شد. چهار نمونه از تعداد 126نمونهی سرمی (1،)%2/38نمونه(37،)%0/79نمونه()%29/36و 85نمونه()%67/46به ترتیب برای بیماریهای WNV،EIA، EAV، IAVمثبت بودند. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که آنتی بادی بر علیه چهار ویروس WNV،EIA،EAVو آنفلوآنزای Aدر استان تهران و البرز وجود دارد. البته احتمالا، با توجه بهدرصد پایین سرمهای مثبت علیه WNV،EIAو درصد متوسطی سرمهای مثبت علیه EAVاین مواجهه با ویروسها در اسبها، قبل از ورود به ایران اتفاق افتادهاست. در حالی که درصد بالای نتایج مثبت علیه آنفلوآنزای Aگردش این ویروس در ایران را نشان میدهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183642 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!