شناسایی ژنهای انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر خام و شیر ورم پستان گاوداریهای صنعتی استان تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شیر به عنوان یک غذای مغذی در نظر گرفته میشود زیرا حاوی چندین ماده مغذی مهم از جمله پروتتیینها و ویتامینها است. در مقابل، شیر میتواندناقل چندین باکتری پاتوژن همچون استافیلوکوکوس اوریوس باشد. باکتری استافیلوکوکوس اوریوس ()Staphylococcus aureusیکی از مهمترین عواملمسمومیت غذایی ()FPدر محصولات لبنی میباشد. انتروتوکسینهای استافیلوکوکی ()SEعامل اصلی ایجاد مسمومیت غذایی میباشد که از تیپهای مختلفیتشکیل شده اند مهمترین آنها انتروتوکسینهای تیپ (A(SEAو (B(SEBمیباشد.هدف از این مطالعه شناسایی ژنهای انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از شیر خام و شیر ورم گاوداریهای صنعتی استان تهرانمیباشد. در این تحقیق 40نمونه شامل 20نمونه شیر خام و 20نمونه شیر ورم پستان در شرایط استریل به آزمایشگاه ارسال گردید. نمونه ها از طریق روش هایباکتری شناسی مورد کشت و تشخیص قرار گرفت. باکتریهای جداشده برای تشخیص ژن کد کننده SEAو SEBبه وسیله آزمایشات PCRارزیابی شد.نتایج آزمایش PCRنشان داد که از میان استافیلوکوکهای جدا شده %25دارای ژن %15 ،SEAدارای ژن SEBهستند. از این روحرارت دادن هیچ تاثیریبر روی محصولات لبنی آلوده به انتروتوکسین و ورم معده که ممکن است در زمان کوتاه رخ بدهد، ندارد. در نتیجه PCRبه عنوان یک روش سریع، حساس،اختصاصی و ارزان قیمت پیشنهاد میشود که میتواند جایگزین خوبی برای روش های قدیمی تشخیص SEباشد

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183643 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!