بررسی اثرات عصاره آبی بذر گیاه کتان بر جنین، جفت و سلولهای هوف بوئر موش BALB/c در روزهای 6،5،4،3 بارداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کتان از جمله گیاهان داروهایی است که به دلیل وجود عناصر مفید مانند اسید لینوییک، فیبر، لیگنان مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است و برای درمانگرگرفتگی یایسگی، افسردگی، کاهش قندخون، کاهش چربیخون پیشنهاد میشود. از آن جا که هورمون استروژن،یکی از عوامل موثر در دوران بارداریمیباشد و غلظت نرمال این هورمون در اتمام موفق بارداری الزامی است. با در نظر گرفتن میزان فراوان فیتواستروژن (استروژن گیاهی) موجود در بذرگیاهکتان احتمال داده شد که مصرف این گیاه در دوران اولیه بارداری اختلالاتی بوجود آورد.بر این اساس تاثیر عصاره آبی بذرگیاه کتان بر وزن جنین،وزنجفت و تعداد سلولهای هوفبویر بررسی شد.پژوهش حاضر روی 9گروه موش ،Balb/Cهر گروه شامل 10سر موش انجام شد.گروه کنترل هیچ عصارهای دریافت نکرده و گروه شاهد آب مقطر دریافتکرد و گروه های تجربی در چهار روز متوالی 3-6بارداری عصاره آبی بذر گیاه کتان به ترتیب دوزهای ()mg/kg.b.w 21 ،7،15/3،5/0،75/0،2/0،1/05دریافتکردند.کلیه گروه ها در روز15بارداری تشریح شدند.وزن جنین و جفت و تعداد سلولهای هوفبویر محاسبه گردید.یافته های گروه تجربی و کنترل با استفاده ازآزمون آنوا و دانکن و تست Tukeyمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.وزن جنین و وزن جفت به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبی بذر گیاه کتان نسبت به گروه کنترل کاهش معنیدار و تعداد سلولهای هوفبویرافزایش معنیدار نسبت به گروه کنترل نشان داد. احتمالا عصاره آبی بذر گیاه کتان موجب کاهش رشد و نمو جنین و جفت شده است و افزایش تعدادسلولهای هوفبویر،تاثیر گیاه کتان را به عنوان عامل خارجی تایید کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
173 تا 179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!