مطالعه تغییرات هیستولوژیک بیضه موش سوری تیمار شده با جنتامایسین به صورت داخل بیضه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

متوقف کردن و حذف روند اسپرماتوژنز خودی در گیرنده یکی از مراحل اصلی در روند پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال میباشد. نتایج مطالعات حاکی از آثار سمی جنتامایسین بر تزاید و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر جنتامایسین بر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به انجام رسید. تعداد  12سر موش نر بالغ به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند: در گروه شاهد، موشها هیچگونه تیماری دریافت نکردند. در گروه شاهد تزریق، موشها به میزان  0/02میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل بیضهای دریافت کردند. در گروه درمان، موشها به میزان  0/02میلی لیتر جنتامایسین با غلظت  40میلی گرم در میلی لیتر به صورت داخل بیضهای دریافت کردند.  2ماه پس از انجام تزریقات، بیضه ها برداشت شده وزن آنها ثبت و در فرمالین  10درصد تثبیت، مقطع گیری، رنگ آمیزی و در نهایت با استفاده از میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند. تفاوتی بین گروه ها در رابطه با وزن بیضه ها و تلفات وجود نداشت (.)P < 0/05علیرغم کاهش سلولهای رده جرم در بیضه موشهای دریافت کنندهی سرم فیزیولوژی و جنتامایسین، اسپرماتوژنز تا ردهی اسپرمهای بالغ همچنان ادامه داشت و تفاوت هیستوپاتولوژیک مشهودی بین این دو گروه مشاهده نشد. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که تزریق داخل بیضهای جنتامایسین نمیتواند به عنوان یک روش مطمین جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به کار گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183647 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!