بررسی سطوح مختلف دی کلسیم فسفات در جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات استخوانی و فلور میکروبی جوجه های گوشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی استفاده از دی کلسیم فسفات بر روی عملکرد رشد، فلور میکروبی و بویژه خصوصیات استخوانی در جوجه های گوشتی انجامگرفت. در این آزمایش 200قطعه جوجه گوشتی (سویه راس)308انتخاب شدند و در قالب طرح ک املا تصادفی با 4تیمار شامل سطوح مختلف دی کلسیمفسفات (2 ،1 ،0/5 ،0درصد) و 5تکرار(در هر تکرار 10قطعه مرغ) آزمایش صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از دی کلسیم فسفات درجیره جوجه های گوشتی طی دوره آغازین، رشد و پایانی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و نهای تا وزن بدن نسبت به گروه شاهد داشت بطوریکه باافزایش سطح دی کلسیم فسفات در جیره غذایی، وزن بدن نیز افزایش یافت. از نظر میزان خوراک مصرفی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهدهنشد(.)P<0/05لیکن گروه های آزمایشی که دی کلسیم فسفات در جیره آنها استفاده شده بود از مصرف خوراک بالاتری برخوردار بودند. استفاده از دیکلسیم فسفات در خوراک اثر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و کل دوره داشت (.)P>0/05در بررسی صفات استخوانی تنها شاخص وزناستخوانها از لحاظ آماری نسبت به گروه شاهد معنی داری بود (،)P>0/05اما در بقیه صفات (طول استخوان، پهنای استخوان، استحکام استخوان، خاکستراستخوان) تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در بررسی فلور میکروبی روده جوجه ها، گروه های آزمایشی که از دی کلسیم استفاده کردند با گروه شاهداختلاف معنی داری داشتند (.)P>0/05بنابراین، با توجه به نتایج این آزمایش میتوان گفت که استفاده از دی کلسیم فسفات اثرات مطلوبی بر شاخصهایرشد جوجه های گوشتی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!