گزارش یک مورد Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism در یک قلاده سگ 7ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بر روی یک قلاده سگ میکس 7ساله مبتلا به آزواسپرمی Azoospermiaسه داروی رایج در تکنیکهای تولید مثلی مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثراتاین داروها بر بهبود وضعیت تولید مثلی این حیوان معین گردد. داروهای انتخابی شامل گنادوتروپین GnRH با نام تجاری Cystorelin و با دوز مصرفی 50 میکرو گرم برای هر سگ به صورت زیر جلدی 60 دقیقه پیش از اسپرم گیری، پروستاگلاندین PGF2αبا نام تجاری Veteglan و با دوز 0/005میلی گرم بر کیلو گرم به صورت زیر جلدی 15دقیقه پیش از نمونه گیری و اکسی توسین با دوز 10واحد برای برای هر سگ به صورت عضلانی 10دقیقه پیش از نمونه گیری بودند. جمع آوری سیمن از این حیوان با تکنیک دستی Manualا نجام گرفت، و بین هر نوبت نمونه گیری حدود 7روز فاصله به جهت استراحت جنسی در نظر گرفته شد. در حین نمونه گیری میل جنسی حیوان نیز ارزیابی شد و در ادامه حجم سیمن، درجه اسیدیته PHسیمن، رنگسیمن، غلظت سیمن در هر میلی لیتر، تعداد کل سلولهای اسپرم، درصد حرکت رو به جلوی سلولهای اسپرم، درصد اسپرمهای نرمال از دیدگاه ریختشناسی، تعداد کل اسپرمهای نرمال و دارای حرکت رو به جلو در نمونه حاصل که موارد اصلی آنالیز سیمن میباشند اندازه گیری شدند. حیوان در زمان دریافتپروستاگلاندین و اکسی توسین هیچ گونه آثاری از بهبود کیفیت سیمن نشان نداد و هیچ اسپرمی در نمونه های گرفته شده از حیوان مشاهده نشد. در نوبتیاز نمونه گیری که این حیوان تحت تاثیر داروی گنادوتروپین قرار گرفت، کیفیت سیمن حیوان به طور چشم گیری بهبود یافت و تعداد 1میلیارد و بیست وچهار میلیون اسپرم در کل سیمن این حیوان مشاهده شد. 2فرضیه برای این بهبود کیفیت مطرح میگردد اول اینکه تجویز گنادوتروپین باعث افزایش عیارتستسترون خون حیوان و تحریک مجاری سمینفروس برای آزاد سازی اسپرم شده است و دوم آنکه احتمال دارد این حیوان با توجه به شرایط بالینی ذکر شدهمبتلا به سندرم IHH بوده است و در زمان تجویز گنادوتروپین، تنظیم محور هورمونی بدن موجب آزاد سازی سلولهای اسپرم شده است. در انتها میتواناین گونه نتیجه گیری نمود که احتمالا مصرف گنادوتروپین میتواند آثار موثری بر کیفیت سیمن حیوانات مبتلا به آزواسپرمی با منشاء هورمونی داشته باشد..

زبان:
فارسی
صفحات:
287 تا 292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183656 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!