بررسی رابطه تغذیه با شیر مادر و نمایه توده بدنی کودکان12-6 ساله دبستانی: مطالعه موردی در شهر زاهدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

تغذیه انحصاری با شیر مادر، موثرترین روش تغذیه نوزاد تا پایان 6 ماهگی است و میتواند از چاقی در بزرگسالی پیشگیری نماید، با توجه به نقش خطر ساز چاقی درکودکان که یکی از مهم ترین عوامل شیوع بیماری های زمینه ای در بزرگسالی است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه تغذیه با شیر مادر و نمایه توده بدنی کودکان دبستانی انجام گردید.

روش کار

این پژوهش مقطعی با هدف کاربردی درسال1396در شهر زاهدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی کودکان12-6 ساله دبستانی شهر زاهدان بود که تعداد443 کودک با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای-طبقه ای انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته عوامل مربوط به شیر خوار و عوامل تاثیر گذار برتغذیه انحصاری جمع آوری شدند. همچنین نمایه توده بدنی کودکان نیز محاسبه گردید. داده ها با کمک نرم افزار  SPSS-V21و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکور تحلیل شدند.

یافته ها:

 در این مطالعه324 دختر (1/73%) و 119 پسر (9/26%) با میانگین وزنی4/10±3/30 کیلوگرم مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که نمایه توده بدنی کودکان دبستانی با وزن هنگام تولد، نحوه تغذیه نوزاد از بدو تولد تا 6 ماهگی و مبتلا بودن مادر به بیماری زمینه ای ارتباط معکوس معنی داری را دارد (5/0›p). نمایه توده بدنی با رتبه تولد، سن هنگام تولد، مراقبت های بهداشت دوران بارداری و بارداری مجدد در دوران شیردهی با نمایه توده بدنی رابطه معنی داری را نشان نداد (05/0‹p).

نتیجه گیری:

 بر اساس یافته های مطالعه تغذیه با شیر مادر اثرمحافظتی بر روی شاخص توده بدنی طبیعی در دوران کودکی دارد. آموزش بیشتر و دقیق تر می تواند در بهبود تغذیه انحصاری با شیر مادر به والدین به ویژه مادران و نیز مراقبان سلامت به پیشگیری از اضافه وزن و چاقی کودکان در آینده کمک کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183921 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!