تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 چاقی یکی از 10 مشکل برتر سلامتی در جهان است. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین تاثیر تمرینات هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق بود.

روش کار

 از بین زنان چاق مراجعه‌کننده به خانه سلامت شهرستان ایلام در دامنه سنی 45-30 سال 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. در ادامه و 24 ساعت قبل از شروع تمرینات، ویژگی‌های فردی آزمودنی ها و متغیرهای تحقیق (مقاومت انسولین، Dpp4 و GLP-1) در پیش آزمون اندازه گیری شدند. سپس گروه تجربی برنامه تمرین هوازی را به مدت 8 هفته با شدت 60-75 درصد ضربان قلب بیشینه و 3 روز در هفته به مدت 30 تا 45 دقیقه انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین مجددا متغیرهای مورد نظر اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون های تی وابسته، تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

یافته‌ها: 

نتایج نشان داد تمرینات هوازی بر میزان پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق اثر دارد. تمرین، زمان و اثر تعاملی تمرین و زمان بر میزان پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق تاثیر دارد (001/0 p=). همچنین بین پیش آزمون و پس آزمون از یک طرف و تمرین و بدون تمرین از طرف دیگر تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 p=).

نتیجه گیری

 با توجه به یافته های تحقیق استفاده از تمرینات هوازی جهت کاهش وزن و به حداقل رساندن عوارض منفی چاقی به زنان چاق توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2184065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.