رابطه بین سلامت اجتماعی و مشخصات جمعیت شناختی بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رضایت جنسی یکی از مولفه های مهم و ازجمله متغیرهای کلیدی در رضایت زناشویی است که نقش و اهمیت غیر قابل انکاری در تحکیم و ثبات خانواده ایفا می کند. به دلیل اینکه مطالعه ای در زمینه سلامت اجتماعی و رضایت جنسی صورت نگرفته است، بر آن شدیم مطالعه ای با هدف تعیین رابطه بین سلامت اجتماعی و مشخصات دموگرافیک بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قم انجام دهیم.

روش بررسی

این مطالعه به صورت توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تعداد 320 نفر از زنان متاهل شهر قم در سال 1399 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین مراجعان به مراکز بهداشتی-درمانی شهر قم انتخاب و بررسی شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه های رضایت جنسی متسون و ترامپل و سلامت اجتماعی کییز بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.

یافته ها:

 در این پژوهش320 نفر از زنان متاهل شهر قم در سال 1399 بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، بین سلامت اجتماعی و رضایت جنسی همبستگی مثبت معناداری وجود داشت (01/0>p، 324/0r=)؛ یعنی افرادی که از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند، رضایت جنسی بیشتری دارند. همچنین بین سن و مدت ازدواج با رضایت جنسی رابطه معنی دار معکوس وجود داشت (05/0>p). با افزایش سن و مدت زمان ازدواج، میزان رضایت جنسی نیز کاهش می یابد. بین سطح تحصیلات با رضایت جنسی نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (05/0>p).

نتیجه گیری:

 با توجه به یافته های به دست آمده، سلامت اجتماعی را می توان به عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش رضایت جنسی زنان دانست که با آموزش زنان به صورت بسته های آموزشی یا کلاس های آموزشی (حضوری، مجازی) شاید بتوان رضایت جنسی زنان را تا حدودی بالا برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2185055 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.