بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر استفاده از سیدر به مدت 7روز پس از تلقیح بر میزان باروری گاوهای پرتولید واکل بود. 60راس گاو پر تولید (45کیلوگرم >پیک تولید) به صورت تصادفی به دو گروه درمانی و کنترل تقسیم شدند در حالی که همه آنها واکل (حداقل 4 تلقیح ناموفق) بودند. گاوهایگروه درمانی (30راس) 5روز پس از تلقیح سیدر دریافت کرده که یک هفته بعد اقدام به برداشت آن می شد. گاوهای گروه کنترل (30راس) هیچ گونه درمانی دریافت نمی کردند. پارامترهای مورد نظر میزان آبستنی در اولین تلقیح و میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی به دنبال استفاده از سیدر بود. میزان آبستنیدر اولین تلقیح به دنبال استفاده سیدر اختلاف معناداری در بین گروه درمانی  %46/7 و کنترل  %26/7 نداشت .P=0/11 میانگین تعداد تلقیح تا آبستنیبه دنبال استفاده سیدر نیز در گروه درمانی ()1/06 ± 1/31اختلاف معناداری را در مقایسه با این مورد در گروه کنترل  1/16 ±0/98نداشت.P=0/10 نتایج مطالعه مشخص کرد که استفاده سیدر از روزهای 5تا 12پس از تلقیح موجب بهبود میزان باروری گاوهای پر تولید واکل نمی شود. P >0/0

زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187328 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!