بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بیماری ورم پستان بالینی (تحت حاد و حاد) بر باروری گاوهای شیری هلشتاین می باشد. به همین دلیل با مراجعه به یکی از دامداری های غرب استان البرز از ابتدای سال  87تا پایان بهار  89تعداد  1811راس دام مبتلا به بیماری ورم پستان بالینی تحت حاد و حاد که  1248راس قبل از آبستن شدن و بقیه بعد از آبستنی دچار ورم پستان شده بودند را به عنوان گروه مبتلا به بیماری و تعداد  1347راس دام سالم را که فاقد هرگونه بیماری بودند را به عنوان گروه کنترل از اطلاعات و سوابق موجود در گاوداری استخراج نمودیم و مورد بررسی قراردادیم. سپس اطلاعات جمع آوری شده را با برنامه  SPSS آنالیز نموده و شاخص های تولید مثلی مختلف مانند فاصله ی زایش تا اولین تلقیح) ،(DFSفاصله ی زایش تا آبستنی) (CCIو تعداد تلقیح به ازای آبستنی) ،S/Cدرصد آبستنی دام ها در فواصل مختلف زمانی (120و150روز) پس از زایمان  PP>150،PP >120رادر گروه دام های مبتلا به بیماری قبل از آبستنی (1248راس) نسبت به گروه کنترل بررسی نمودیم و برای تعیین سطح معنا دار بودن اختلاف نتایج حاصله از آزمون های مختلفی مانند آزمون  Tنمونه های مستقل، مربع کای و آنوا استفاده نمودیم. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه بیشترین میزان بروز بیماری ورم پستان در فصل تابستان و کمترین میزان فراوانی در فصل زمستان بود .P ≥ 0/001همچنین بیشترین میزان بروز بیماری در شهریور ماه و کمترین میزان در اسفند ماه بوده است.P ≥ 0/001 نتایج حاصله بیانگرنامطلوب بودن شاخص های تولید مثلی مورد بررسی در گروه دام های مبتلا به ورم پستان قبل از آبستنی نسبت به گروه کنترل بود. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معناداری بین دوگروه مبتلا به بیماری ورم پستان نسبت به گروه کنترل وجود دارد.P≥0/001 به طوری که در گروه مبتلا به بیماری قبل از آبستنی در مقایسه با گروه کنترل  63:DFS روز در مقابل  43روز:، 203 CCI روز در مقابل  82 روز:،S/C  3/6در مقابل  % 31 :PP >1،120/8 در مقابل  % 45 PP >:150،% 80 در مقابل  % 88 بوده است

زبان:
فارسی
صفحات:
104 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187330 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!