بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا بهکوکسیدیوز تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کوکسیدیوز در ماکیان به عنوان یکی از مشکلات مهم پرورش متراکم طیور در دنیا محسوب شده و به منظور پیشگیری و درمان آن از داروهای متعددی استفاده می گردد. یونوفورها عمده ترین داروهای ضدکوکسیدیوز بوده و سالینومایسین در صنعت طیور کشور به عنوان داروی کوکسیدیواستات مصرف گسترده ایدارد، این بررسی به منظور نشان دادن تاثیرات مسمومیت زای دوزهای بیش از حد نرمال این دارو در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز تجربی بر اساسیافته های هیستوپاتولوژیک صورت گرفته است.به منظور اجرای این تحقیق 50 جوجه یک روزه نژاد کاب 500 به صورت تصادفی به 5گروه ده تایی (کنترل مثبت، کنترل منفی و گروه های درمانی یک،دو و سه) تقسیم شدند.تمامی جوجه ها با سوش ایمریا متشکل از %50 ایمریا تنلا، %25 ایمریا ماکسیما، %15 ایمریا آسروولینا، %10 ایمریا نکاتریکس و به طریق خورانیدن 100 لاندا (معادل 10.000ااسیست) به هر جوجه، آلوده شدند.گروه کنترل مثبت به عنوان گروه دریافت کننده دوز پیشگیری سالینومایسین 75 ppm انتخاب گردید. جوجه ها در گروه های درمان یک، دو و سه هر یک به ترتیب دوزهای 300 ،150و ppm 600 از دارو را دریافت نمودند و جوجه های گروه کنترل منفی نیز پس از آلودگی دارویی دارو دریافت نکردند. علایم ظاهری مسمومیت در جوجه های تلف شده و نیز علایم مشاهده شده در سایر جوجه ها پس از کالبدگشایی دقیقا بررسی و ثبت گردید. از هر یک ازاندام های داخلی نمونه برداری انجام شد، تا پس از تهیه اسلاید میکروسکوپی مورد بررسی ریز بینی قرار گیرد.طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص گردید که افزایش دوزهای سالینومایسین به شدت دپرسیون و فلجی را در سطح گله افزایش داده، و منجر بهکاهش اشتها میگردد. علایم مسمومیت در جوجه ها شامل ژولیدگی و افسردگی، فلجی، تحلیل عضلانی شدید، افتادگی بالها و گردن و همچنین اسهال سبز بود.طبق مشاهدات میکروسکوپی، افزایش دوز داروی سالینومایسین به طور چشمگیری از تخریب ویلی ها و مخاط روده توسط ایمریاها جلوگیری می کند، امابه شدت بازده و راندمان پرورشی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم حاد سلولی در جدار لوله های ادراری  ACS و نکروز حاد لوله های ادراری  ATN ازیافته های پاتولوژیک بارز در کلیه ها بوده است.با افزایش دوز دارو تخریب بافتی به شدت افزایش یافته و یافته های میکروسکوپی پرخونی و خونریزی را در اکثر بافت ها به همراه نکروز و تجمع سلول های آماسی را نشان می دهد

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187348 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!