بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان البرز

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کوکسیدیوز یکی از رایج ترین عفونت های روده ای در گوساله های جوان دراکثرکشورهای دنیا می باشد که توسط گونه های مختلف آیمریا ایجاد می گردد.این تک یاخته ها (آپی کمپلکسا،خانواده آیمری ییده) لوله گوارشی اغلب دامهای اهلی را مورد تهاجم قرار می دهند. این بیماری به علت ایجاد اسهال هایشدید به خصوص اسهال خونی سبب کاهش راندمان و بازده اقتصادی در گاوداریهای صنعتی می گردد. تاکنون 15گونه آیمریای مختلف در گاو شناساییشده است که 2 گونه آیمریا بوویس و آیمریا زورنی کاملا بیماریزا و کشنده هستند.در این بررسی 3 دامداری در استان البرز انتخاب شدو 100 نمونه مدفوع گوساله و گاو اخذ گردید. نمونه های مدفوع مستقیما از رکتوم یا بلافاصله بعد ازدفع و از سطح آن جمع آوری و درون ظرف های مخصوص درب دار ریخته شده و مقداری بی کرمات پتاسیم 2/5 درصد به آن اضافه می شد و همراه با ثبتمشخصات نمونه، جهت آزمایش انگل شناسی به آزمایشگاه ارسال و مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین میزان آلودگی از روش شناورسازی با لوله هایکلیتون - لین استفاده شد.نتایج حاصل حاکی از آن بود که میزان شیوع آلودگی آیمریایی در 3دامداری مورد مطالعه %1/63 ،%3/33 و صفر بوده است. نتایج مثبت آلودگی تماما درگوساله های زیر 3ماه بود. این نتایج بسیار نزدیک با نتایج بررسی رضوی و همکاران که در گاوهای شهرستان شیراز انجام گرفته است، می باشد. کم بودن آلودگی آیمریایی در گاوداری های مورد بررسی به دلایل مختلف همچون سن دام ها، خصوصیات فردی و مدیریت مناسب پرورش در این دامداری ها ارتباط دارد که مشاهدات میدانی بیانگر آن بود که عامل آخر از مهم ترین علل پایین بودن میزان آلودگی می باشد

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!