شناسایی مولکولی باکتری های E.coliانتروتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های مبتلا به اسهال استان البرز درسال1

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

باکتری اشریشیا کولی انتروتوکسیژنیک  ETEC معمول ترین نوع کلی باسیلوز در گوساله هاست که باعث بروز اسهال می شود. مهمترین عوامل مرتبط بابیماری زایی ETEC توانایی چسبیدن به انتروسیت ها به خصوص از طریق فیمبریه K99و F41و تولید انتروتوکیسن های مختلف به خصوص انتروتوکسین مقاوم به حرارت Stاست. در مطالعه حاضر حضور باکتری ETEC در بین E.coli های جدا شده از موارد اسهال در گوساله های زیر یک ماه در استان البرزبررسی شد. برای این منظور مطالعه مولکولی بر روی سه ژن حدت K99، F41 و Sta مربوط به عوامل بیماری زای ETEC طی دوره زمانی خرداد تا آذر 1389انجام گرفت. بر این اساس در بین E.coli 60جداسازی شده، شش مورد  %10باکتری ETEC شناسایی شد. همه نمونه های مثبت از نظر سن، کمتر از یکهفته و پنج مورد  %83/3نیز سن کمتر از چهار روز داشتند. تمام ETEC های شناسایی شده واجد هر سه ژن حدت بودند

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187350 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!