بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مشخص شده است که هیپوکلسمی عامل خطر برای بروز بسیاری از بیماریهای مهم شیردهی مانند کتوز می باشد. اختلال متابولیکی اصلی در بیماری کتوزهیپوگلیسمی و هیپرکتونمی است که ممکن است هر دو بر روی سندرم بالینی تاثیر گذار باشند. در بسیاری از موارد شدت سندرم بالینی متناسب با درجهه یپوگلیسمی است. این مطالعه با هدف بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و ارتباط متقابل آن با میزان گلوکز خون پس از زایش دریک دامداری نمونه 2000 راسی شیری صنعتی در استان تهران صورت پذیرفت. به این منظور از 100راس گاو در سه مقطع زمانی خلال 12ساعت، 24ساعت و روز دهم پس از زایش جهت اندازه گیری میزان کلسیم و گلوکز نمونه خون اخذ شد.در مطالعه حاضر، فراوانی هیپوکلسمی تحت بالینی با نقطه برش dl /mg8 در خلال 12ساعت اول پس از زایش، 24 ساعت و در روز دهم پس از زایش به ترتیب 51 ،37و 7درصد بود.فراوانی موارد هیپوگلیسمی با نقطه برش g/ dl m35در همین دوره به ترتیب صفر، یک و هشت درصد بود.بر اساس آزمون های آماری انجام یافته، موارد هیپوکلسمی روز دهم پس از زایش، در این زمان میانگین گلوگز پایین تری نسبت به موارد طبیعی کلسیم دارند. p=0/017 میزان کلسیم روز دهم پس از زایش با مقادیر گلوکز در این زمان همبستگی مستقیم دارد .p=0/000

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187352 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!