بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب گاوداریهای اطراف تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سرب از جمله فلزات سنگین است که میتواند از طرق مختلف وارد بدن حیوان و انسان شده و در صورت تداوم آلودگی باعث بروز مسمومیت گردد. در این پژوهش سرب موجود در شیر و آب گاوداریهای اطراف تهران و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی تعداد 100نمونه شیر خام از 10گاوداری در اطراف شهر تهران بصورت مستقیم از گاوها تهیه شد و به همراه  10نمونه از آب مصرفی گاوهای همان گاوداریها به آزمایشگاه انتقال یافت .نمونه ها با استفاده از دستورالعمل Association of Analytical (Communities)A.O.A.Cو با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی مورد آزمایش قرار گرفت و میزان سرب موجود در آب و میزان باقیمانده سرب در شیر اندازهگیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت سرب در شیر خام برابر با  264 ±204/19 ppbاست که با توجه به حد استاندارد سرب در شیر در کدکسppb(2007  )20نشان دهنده آلودگی بیشتر از حد مجاز تمامی نمونه های شیر به سرب میباشد. همچنین در نمونه های آب، با توجه به استاندارد میزان سرب در آب در کدکس)10 ppb(2007میزان سرب موجود در آب به جز در دو نمونه، کمتر از حد مجاز بود. در این بررسی با وجود بالا بودن سرب در تمامی نمونه های شیر، همبستگی معنی داری بین میزان سرب موجود در آب با میزان سرب موجود در شیر وجود نداشت. بنابراین آب نمیتواند منبع این آلودگی در منطقه قلمداد گردد.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2187456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!