اثربخشی درمان شفقت محور (CFT) بر استرس ادراک شده ی بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر: یک مطالعه ی تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 سندرم روده ی تحریک پذیر، یکی از شایع ترین اختلالات عملکردی گوارش است که استرس، نقش محوری در آن دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شفقت محور (Compassion-focused therapy یا CFT) بر استرس ادراک شده ی بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر بود.

روش ها:

 این پژوهش، در قالب یک طرح پژوهشی آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه مورد و شاهد انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر مراجعه کننده به مطب متخصصان گوارش و درمانگاه اختلالات عملکردی گوارش، مرکز تحقیقات روان تنی اصفهان بود. تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. گروه مورد، 8 جلسه ی 90 دقیقه ای درمان شفقت محور Gilbert را دریافت کردند و گروه شاهد تنها  تحت درمان دارویی معمول گوارش بودند. جهت اندازه گیری استرس ادراک شده، از مقیاس استرس ادراک Cohen (Perceived stress scale-14 items یا PSS-14) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش ANCOVA تک متغیری و چند متغیری تحلیل شدند.

یافته ها:

 درمان شفقت محور همراه با دارو، نسبت به درمان دارویی صرف، دارای اثربخشی بیشتری بر کاهش استرس ادراک شده ی بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر می باشد و این تفاوت معنی دار است (010/0 > P، 031/5 = F).

نتیجه گیری:

از مداخله ی درمانی شفقت محور جهت کاهش استرس ادراک شده در بیماران سندرم روده ی تحریک پذیر در شهر اصفهان، می توان استفاده نمود و این راهکار درمانی، برای جمعیت ایرانی نیز توجیه پذیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
602 تا 608
لینک کوتاه:
magiran.com/p2189315 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!