رابطه مولفه های کمالگرایی و هوش اخلاقی با فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شیروان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طبق دیدگاه های روانشناسی صنعتی و سازمانی، بروز فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان به عنوان پدیده ای قابل کنترل و پیشگیری است. در آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد گسترده در کشور، این مساله اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بر اساس دیدگاه های صاحب نظران در این حوزه، عوامل متعددی به عنوان پیشآیندهای فرسودگی شغلی معرفی شده اند. در پژوهش حاضر به بررسی نقش مولفه های کمال گرایی و هوش اخلاقی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی منطقه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد پرداخته شد. نمونه پژوهش متشکل از 250 معلم ابتدایی این منطقه بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پزسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کریل[1]، 2005)، مقیاس کمال گرایی اهواز (نجاریان و همکاران، 1380) و پرسشنامه فرسودگی شغلی (مازلاک، 2001) بر روی نمونه پژوهش اجرا شد. با استفاده از ضریب رگرسیون چند متغیری و ضریب همبستگی پیرسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشاندهنده وجود قدرت پیش بینی پذیری فرسودگی شغلی در هوش اخلاقی و خرده مقیاس های عمل به ارزش ها، مسئولیت شخصی، اهمیت دادن به دیگران و استقامت در جهت منفی و کمال گرایی در جهت مثبت بود. همچنین مشخص شد که هوش اخلاقی با تمام خرده مقیاس های فرسودگی شغلی ارتباط معناداری در جهت منفی دارد اما کمال گرایی تنها با خرده مقیاس پیشرفت رابطه مثبت و معناداری نشان داد. این یافته ها بیان لزوم توجه به اخلاق سازمانی و همچنین توجه به ویژگی های شخصیتی معلمان در کنترل فرسودگی شغلی می باشد.[1] Lennik & Kiel

زبان:
انگلیسی
در صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2190096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.