رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی در بین شهروندان سردشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مصرف کنندگان ایرانی روز به روز رفتار هوشیارانه تری در مورد برندها از خود نشان می دهند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی غیرالکلی ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان مرزی سردشت می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان هوشیاری برند در بین مصرف کنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان سردشت پایین است. همچنین بین میزان هوشیاری برند مصرف کنندگان بر اساس درآمد تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان هوشیاری برند مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که هوشیاری برند به صورت منفی و معنادار و قوم گرایی مصرفی به صورت مثبت با رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی، رابطه دارد و درنهایت نتایج نشان قوم گرایی مصرف کننده، رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی را تعدیل می کند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2191349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!